Organi upravljanja

  • RUDO a.d. - Beograd čine organi upravljanja:
    Skupština društva
    Odbor direktora
    Izvršni Direktor

Skupština društva je najviši organ akacionarskog društva. Skupštinu čine predstavnici akcijskog kapitala.
Odbor direktora imenuje Skupština društva na mandat od godinu dana. Odbor direktora ima tri direktora i to jednog izvršnog i dva neizvršna direktora.
Izvršni Direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.